AVG Verklaring

Stichting Kursusprojekt Loosdrecht, gevestigd aan Acacialaan 2 1231 BT Loosdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kursusprojekt Loosdrecht
Acacialaan 2 1231 BT Loosdrecht
mobiel: 0645318445

Joop Hennis is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kursusprojekt Loosdrecht. Hij/zij is te bereiken via joop@kploosdrecht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kursusprojekt Loosdrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joop@kploosdrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Kursusprojekt Loosdrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of programmaboekje

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Stichting Kursusprojekt Loosdrecht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Kursusprojekt Loosdrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Kursusprojekt Loosdrecht) tussen zit. Stichting Kursusprojekt Loosdrecht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: html, php, javascript, mysql en sql worden gebruikt om ingevulde formulieren van aanmeldingen binnen te halen. Deze noodzakelijke gegevens worden voor het gebruikt om de database van de website te kunnen vullen met de cursusgegevens en wordend gebruikt voor het kunnen worden gebruikt voor het uitbetalen van de de docenten of daarmee contact te kunnen leggen of voor het terugbetalen van cursusgelden bij het niet doorgaan van een cursus en/ of contact te kunnen opnemen met de docent. Ook wordt het gebruikt om de naam en/of url van de docent met diens uitdrukkelijke toestemming bij de betreffende cursus te melden op onze website en programmaboekje. De persoonsgevens worden nooit aan anderen buiten het KPL verstrekt, behalve de wettelijke. Dit alles heeft dus geen gevolgen voor de betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kursusprojekt Loosdrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Docenten:

Bewaartermijn alle gegevens 7 belastingjaren
Reden is dat ondanks dat wij een stichting zijn de belasting altijd inzicht kan hebben en
een andere reden is dat de stichting kpl gedurende deze bewaarperiode de docenten wil kunnen benaderen voor nieuwe cursussen.

Cursisten:

Alle gegevens worden op papier aangeleverd en verder niet digitaal verwerkt. Bewaartermijn is 7 belastingjaren. Reden is dat ondanks dat wij een stichting zijn de belasting altijd inzicht kan hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kursusprojekt Loosdrecht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kursusprojekt Loosdrecht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kursusprojekt Loosdrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joop@kploosdrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Kursusprojekt Loosdrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kursusprojekt Loosdrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via joop@kploosdrecht.nl